Algemene Voorwaarden

Artikel 1
Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidsinstituut Cleo en de cliŽnt/opdrachtgever waarop Schoonheidsinstituut Cleo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2
Inspanning Schoonheidsinstituut Cleo

1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De cliŽnt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.
3. Schoonheidsinstituut Cleo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliŽnt is uitgegaan van door de cliŽnt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De schoonheidsspecialiste zal de cliŽnt inlichten over de financiŽle consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3
Afspraken

1. De cliŽnt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidsinstituut Cleo melden.
2. Indien de cliŽnt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidsinstituut Cleo 50 % van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliŽnt door berekenen.
3. Indien de cliŽnt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliŽnt door berekenen.
4. Indien de cliŽnt bij meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch 50 % van het gehele honorarium van de behandeling aan de cliŽnt door berekenen.
5. Schoonheidsinstituut Cleo moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliŽnt melden. Doet zij dit niet zal de cliŽnt op de volgende behandeling een korting van 50 % ontvangen.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4

Persoonsgegevens en privacy

1. De cliŽnt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliŽnt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
3. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliŽnt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
4. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliŽnt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 5

Betaling

1. Schoonheidsinstituut Cleo vermeldt prijzen van de behandelingen op de website. De prijzen van producten zijn zichtbaar in de salon.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.
3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliŽnt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
5. Als de betaling niet contant is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum op het door Schoonheidsinstituut Cleo aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van acht dagen is de schoonheidssalon zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliŽnt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Schoonheidsinstituut Cleo verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen.
6. Wanneer een opdrachtgever/cliŽnt ťťn maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Schoonheidsinstituut Cleo gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/cliŽnt.

Artikel 6
Aansprakelijkheid

1. Schoonheidsinstituut Cleo is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliŽnt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over Algemene voorwaarden Schoonheidsinstituut Cleo versie 1.0 , lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Schoonheidsinstituut Cleo is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliŽnt heeft meegebracht naar de salon.
3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Schoonheidsinstituut Cleo zelf.

Artikel 7
Klachten

1. Indien de cliŽnt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheidsinstituut Cleo.
2. Schoonheidsinstituut Cleo moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Schoonheidsinstituut Cleo de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de cliŽnt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliŽnt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal de schoonheidssalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.
5. Indien Schoonheidsinstituut Cleo en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche/ Pedicurebranche.

Artikel 8
Garantie

1. Schoonheidsinstituut Cleo geeft de cliŽnt vijf dagen garantie op de behandelingen en producten.
2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.
3. De cliŽnt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste/pedicure over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
4. De cliŽnt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste/pedicure geadviseerde producten heeft gebruikt.
5. De cliŽnt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
6. De cliŽnt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
7. De cliŽnt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.
8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliŽnt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
9. De resultaten van onze anti-aging-behandelingen kunnen variŽren van persoon tot persoon en zijn tevens gerelateerd aan externe factoren zoals rookgedrag, hormonen, genetische factoren, slaapgedrag, metabolisme en omgevingsfactoren.
10. De cliŽnt wordt tijdens de behandeling op de hoogte gebracht indien sommige aandoeningen van terugkerende aard zijn zoals bv. eelt.

Artikel 9
Beschadiging en diefstal

1. Schoonheidsinstituut Cleo heeft het recht van de cliŽnt een schadevergoeding te eisen indien, de cliŽnt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Schoonheidsinstituut Cleo is gevestigd.
2. Schoonheidsinstituut Cleo meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10
Behoorlijk gedrag

1. De cliŽnt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliŽnt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliŽnt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Schoonheidsinstituut Cleo wordt gewerkt volgens de hygiŽne regels van de code van schoonheidsspecialisten.
4. Er wordt van de cliŽnt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiŽne regels.

Artikel 11
Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Schoonheidsinstituut Cleo en de cliŽnt is het Belgische recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Schoonheidsinstituut Cleo (www.cleo-instituut.be/) en ze zijn ook in de salon beschikbaar.
3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
November 2000 versie 1.0

Privacy Statement

Privacy Statement Schoonheidsinstituut Cleo 

Als je met Schoonheidsinstituut Cleo in contact komt is de kans groot dat je persoonsgegevens worden verzameld. Bijvoorbeeld als je een behandeling ondergaat of producten aanschaft. Dit doe ik om je beter van dienst te kunnen zijn. Ik vind  het echter erg belangrijk dat je duidelijk inzicht hebt in welke gegevens ik bewaar, wat ik ermee doe en wie ze allemaal kan inzien. Daarom vind je hieronder voor elke situatie waarbij er gegevens worden verzameld wat er precies mee gebeurt. Daarnaast lees je hier ook hoe je je gegevens kunt laten verwijderen. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Als je een behandeling ondergaat bij Schoonheidsinstituut Cleo leg ik ook een aantal gegevens vast. Dit wordt geregistreerd in een klantenbestand. In dit bestand staan je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mail adres. Ook zal hier de huidanalyse en eventuele gezondheidsgegevens  in staan en welke behandeling je op welk tijdstip hebt ondergaan. Ook kunnen er voor/na fotoís gemaakt worden om de vooruitgang van de behandeling te monitoren. Deze worden alleen gedeeld met derden na toestemming. Mocht je niet langer gebruik maken van mijn diensten kun je altijd schriftelijk / per mail vragen om deze gegevens te vernietigen.

In de salon ben je vrij om anoniem aankopen te doen. Ik noteer echter wel welke producten je op welk moment meeneemt. Dit wordt geregistreerd in een klantenbestand. In dit bestand staan je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mail adres. Mocht je niet langer gebruik maken van mijn diensten kun je altijd schriftelijk / per mail vragen om deze gegevens te vernietigen.

Een paar keer per jaar verstuur ik een nieuwsbrief. Ik vraag hiervoor enkel je e-mailadres, zodat ik je de nieuwsbrief kunnen sturen. Wil je geen mails meer van mij ontvangen, kun je de mail retourneren met de tekst ďGraag e-mail adres verwijderen uit bestandĒ.

De nieuwsbrieven bevatten enkel informatie over de producten en diensten. Ik zal  je nooit lastigvallen met zaken die hier niet direct aan gerelateerd zijn.

Bel je me en beloof ik je terug te bellen, dan noteer ik alleen je naam en telefoonnummer. Dit geld ook voor als je een voice-mail inspreekt. Je telefoonnummer en naam zullen dan opgeslagen worden in het GSM-bestand.

Schoonheidsinstituut Cleo  is actief op Facebook. Indien je op welke manier dan ook contact met me maakt, kan ik inzicht krijgen in je gegevens. Dit is afhankelijk van je privacyinstellingen bij de betreffende diensten.

Ik verzamel niet actief gegevens via deze diensten. Je hebt dus altijd zelf de controle over welke gegevens voor mij zichtbaar zijn. Raadpleeg voor meer informatie de privacyinstellingen van de betreffende diensten.

Schoonheidsinstituut Cleo verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Schoonheidsinstituut Cleo   An Paulussen                  089/65.77.47                   info@cleo-instituut.be        02-02-2019